صفحه اصلی > ارتباط با مدیران 

حوزه ریاست

مهندس عظیم دست بند

رئیس دفتر ریاست دانشکده

058-3724-1403

دکتر عید محمد سارمی

مشاور رئیس و رئیس دبیرخانه هیات امنا

058-3721-41408

سید احمد رضوان پناه

مدیر حراست

058-3722-2442

علی طالبی

مدیر روابط عمومی

058-3724-1402

عماد علیزاده

سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات

05837236890

معاونت توسعه و مدیریت منابع

محمود شیخ امیر لو

رئیس اداره توسعه و منابه انسانی

05837223510

مجید آبرون

رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی

05837222447

سید مجتبی آقایی

مدیر امور مالی

05837241406

غلامرضا عزیزی

رئیس اداره بودجه و پایش عملکرد

05837232171

مهندس امانی

رئیس اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

05837222446

معاونت بهداشتی

جمشید جعفری

مدیرگروه بیماریها

05837227222

تیمور ملازاده

مدیرگروه سلامت جمعیت

05837229553

سعید بخشنده

مدیر گروه مهندسی سلامت محیط و کار

05837231900

فاطمه پورمحمد

مدیرگروه آموزش بهورزی

05837222441

مدیریت غذا و دارو

دکتر حسین صفری

مدیر غذا و دارو

05837225004

معاونت درمان

فرحناز کاظمی

مدیر پرستاری

05837241904

سید حبیب حسینی

رئیس اورژانس و فوریست های پزشکی

05837241905

احمد ناصری گلستانی

مدیر بیماران خاص

05837241704

کبری فرزانه

نظارت بر درمان

05837241906