مدیریت امور عمومی

مدیر امور عمومی : آقای نصراله یزدی


شرح وظایف