آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

 • لیست آیین نامه های آموزشی
 1. آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 2. آیین نامه انضباطی
 3. آیین نامه استعداد درخشان
 4. آیین نامه دوره کاردانی و کارشناسی
 5. آیین نامه حق التدریس و معادلسازی
 • آیین نامه ها
 1. آیین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 2. آیین نامه انضباطی
 3. آیین نامه استعداد درخشان
 4. آیین نامه دوره کاردانی و کارشناسی
 5. آیین نامه حق التدریس و معادلسازی