مدیر گروه

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهندس اسماعیل شجاع

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 نوع استخدام: هیات علمی پیمانی تمام وقت 
آدرس پست الکترونیکی:   e.shoja@nkums.ac.ir  -  shoja.esmaeil@gmail.com

آدرس محل کار:‌ اسفراین، خیابان امام رضا(ع)، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

تلفن:‌ 05831550619

 

مسئولیت ها:

  1. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی.
  2. ابلاغ برنامه های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه
  3. نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.
  4. تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
  5. تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
  6. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه .
  7. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به ریاست دانشکده.
  8. انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه به ریاست دانشکده.
  9. ارزیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به ریاست دانشکده.