صفحه اصلی > معاونت آموزشي > مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) > سرپرستی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

اکرم ژیانی فرد

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

شماره تماس:  37222469-058                           E-Mail: zhianifard.a@gmail.com


راهنمای جستجو

اکرم ژیانی فرد

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

شماره تماس:  37222469-058                           E-Mail: zhianifard.a@gmail.com