اهداف واحد ارزشیابی

ارزشيابی فرآيندی است که هدف آن بهبود کيفيت برنامه های آموزشی دانشگاه است. با توجه به اهميت فرآيند آموزش در تربيت نيروهای متخصص و کارآمد، ارزشيابی يکی از موثرترين شيوه ها برای سنجش و بهبود کيفيت برنامه هاي آموزشی است و اين امکان را فراهم می آورد تا براساس نتايج آن نقاط قوت و ضعف مشخص گرديده و با تقويت جنبه های مثبت و رفع نارسايی ها در ايجاد تحول و اصلاح گردش امور گامهای مناسبی برداشته شود.  


  • ارزيابی مستمر اعضاء هيئت علمي

 • بازخورد نتايج ارزيابی ها به اعضاء هيئت علمی

 • ارزشيابی مستمر فعاليتهای آموزشی وپژوهشی ومتفرقه اعضاء هيئت علمي  
  • 
توسعه روش های نوين سنجش و ارزشيابی اساتيد