شرح وظایف واحد استعدادهای درخشان

اهداف عمده اين دفتر عبارت است از جذب، هدايت و حمايت از دانشجويان داراي عملكرد درخشان به منظور تعالي و رشد توانائي‌ها و استعدادهاي اين دانشجويان برجسته برآنيم با ايجاد تعامل مناسب با دانشجويان بتوانيم زمينه شكوفايي استعدادها را فراهم نمائيم.

دفتر استعدادهاي درخشان به تمامي شما دانشجويان گرامي كه داراي توانائي هاي برجسته يا ايده هاي نوين مي باشيد، خير مقدم مي‌گويد.

  1. شناسايي استعدادها و عملكردهاي درخشان و طبقه بندي آن براساس آيين نامه هاي داخلي
  2. فراهم آوري زمينه جهت ورود بدون آزمون دانشجويان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشجويان مستعد در ارتقاء کيفيت اهداف آموزشي دانشگاه
  3. بررسي پذيرش دانشجويان جهت تحصيل همزمان در دو رشته
  4. اعزام دانشجويان برگزيده دانشگاه جهت شرکت در المپياد سالانه دانشجويان
  5. کوشش در راستاي رشد و پویایی دانشجویان استعداد درخشان

راهنمای جستجو

شرح وظایف واحد استعدادهای درخشان

اهداف عمده اين دفتر عبارت است از جذب، هدايت و حمايت از دانشجويان داراي عملكرد درخشان به منظور تعالي و رشد توانائي‌ها و استعدادهاي اين دانشجويان برجسته برآنيم با ايجاد تعامل مناسب با دانشجويان بتوانيم زمينه شكوفايي استعدادها را فراهم نمائيم.

دفتر استعدادهاي درخشان به تمامي شما دانشجويان گرامي كه داراي توانائي هاي برجسته يا ايده هاي نوين مي باشيد، خير مقدم مي‌گويد.

  1. شناسايي استعدادها و عملكردهاي درخشان و طبقه بندي آن براساس آيين نامه هاي داخلي
  2. فراهم آوري زمينه جهت ورود بدون آزمون دانشجويان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشجويان مستعد در ارتقاء کيفيت اهداف آموزشي دانشگاه
  3. بررسي پذيرش دانشجويان جهت تحصيل همزمان در دو رشته
  4. اعزام دانشجويان برگزيده دانشگاه جهت شرکت در المپياد سالانه دانشجويان
  5. کوشش در راستاي رشد و پویایی دانشجویان استعداد درخشان