آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

...........................................................................................

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

...........................................................................................

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

...........................................................................................

راهنمای ثبت اختراع در ایران

...........................................................................................

آیین نامه های استعدادهای درخشان

...........................................................................................

آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

...........................................................................................

آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی

...........................................................................................

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر


راهنمای جستجو

آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

...........................................................................................

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

...........................................................................................

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

...........................................................................................

راهنمای ثبت اختراع در ایران

...........................................................................................

آیین نامه های استعدادهای درخشان

...........................................................................................

آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

...........................................................................................

آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی

...........................................................................................

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر